Algemene Voorwaarden

Huushinne.nl is een handelsnaam van MSSTYLING, ingeschreven in het Handelsregister onder nummer 61545988.
Algemeen• Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van Huushinne.nl met haar klanten, de kopers van haar producten via het internet. Voor levering aan niet- consumenten gelden andere voorwaarden. Deze zijn op te vragen bij de Klantenservice via info@huushinne.nl en wordt verstrekt bij offertes.

• Door het gebruik van de internetsite: info@huushinne.nl en/of een bestelling te plaatsen verklaart de klant akkoord te gaan met deze Algemene Voorwaarden.

• Op verzoek van de klant zullen deze voorwaarden per e-mail of per post toegezonden worden.

• Eventuele (inkoop)voorwaarden van de klant worden uitdrukkelijk van de hand gewezen. Van deze Algemene Voorwaarden kan alleen schriftelijk worden afgeweken. In dat geval blijven alle overige bepalingen van deze Voorwaarden van kracht. Alle rechten en aanspraken, zoals in deze Algemene Voorwaarden en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van Huushinne.nl worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van door Huushinne.nl ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.


Indien door een gerechtelijke uitspraak of door een bindende uitspraak van een andere bevoegde instantie één van de artikelen van deze Voorwaarden ongeldig wordt verklaard, blijven de overige bepalingen van deze Voorwaarden in stand.


----------------------------------------------


Totstandkoming


• Alle aanbiedingen van Huushinne.nl zijn vrijblijvend.

• Bestellingen kunnen met een volledig ingevuld bestelformulier via de website van Huushinne.nl worden geplaatst.

• Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat een order bevestiging door Huushinne.nl via de internetsite info@huushinne.nl is verstuurd naar de klant. Huushinne.nl houdt zich het recht voor bestellingen te weigeren dan wel aanvullende informatie op te vragen zonder opgave van reden. Huushinne.nl levert niet aan wederverkopers.


----------------------------------------------


Prijzen en betalingen


• De vermelde prijzen op info@huushinne.nl voor de aangeboden artikelen en diensten zijn in euro's, inclusief BTW en exclusief handelings- en verzendkosten, eventuele belastingen of andere heffingen, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen.

• De prijzen op deze site zijn onder voorbehoud van wijzigingen ongeacht de reden hiervan.

• De klant dient te betalen door gebruik te maken van de betaalmethoden - aangeboden tijdens het bestelproces. Aan deze bestelling kunnen nadere (betalings- /bestel- )voorwaarden worden gesteld. Bij betaling per bank of giro geldt als datum van betaling de datum van creditering van de bankrekening van Huushinne.nl.

• De klant geeft Huushinne.nl toestemming alle handelingen te verrichten die nodig zijn om betaling te laten plaatsvinden op de door de klant gekozen betalingswijze.

• Huushinne.nl kan niet gehouden worden aan prijsvermeldingen die evident onjuist zijn, bijvoorbeeld als gevolg van kennelijke fouten in lay-out of typewerk. Aan onrechtmatige prijsinformatie kunnen geen rechten worden ontleend.


----------------------------------------------


Levering


• De door Huushinne.nl genoemde (leverings-) termijnen worden bij benadering gegeven en zijn vastgesteld op grond van de gegevens en omstandigheden die bij het aangaan van de overeenkomst aan Huushinne.nl bekend waren. Opgegeven leveringstermijnen zullen nimmer zijn te beschouwen als een fatale termijn.

• Indien een wijziging in de gegevens en/of omstandigheden, ongeacht de voorzienbaarheid daarvan, vertraging tot gevolg heeft, wordt de leveringsdatum dienovereenkomstig verlaat. Bij niet tijdige levering dient Huushinne.nl schriftelijk in gebreke te worden gesteld, waarbij haar nog een redelijke termijn tot levering moet worden geboden.

• Overschrijding van de door Huushinne.nl opgegeven leveringstermijnen, door welke oorzaak dan ook, geeft de klant nimmer recht op schadevergoeding of niet- nakoming van enige op hem rustende verplichting uit de desbetreffende overeenkomst dan wel een daarmee samenhangende overeenkomst.

• Bij overschrijding van de bij benadering gegeven levertijd met meer dan 30 dagen heeft de klant het recht de overeenkomst kosteloos te ontbinden. Hiervoor kan de klant het retourformulier downloaden en deze ingevuld retourneren via info@huushinne.nl. Eventuele betalingen worden in dat geval binnen 14 dagen na de kennisgeving aan de klant geretourneerd.


----------------------------------------------


Verzending


• Huushinne.nl verzendt de bestelde artikelen per PostNL naar een adres in Nederland en België welke is opgegeven door de klant. Huushinne.nl verstuurt niet naar postbussen. Huushinne.nl verzend zowel per brievenbuspakje als per pakket.

• In geval dat een pakket niet bij de klant kan worden aangeboden, wordt het pakket bij de buren bezorgd. Indien dit niet mogelijk is laat de bezorger een bericht bij de klant achter. Mocht de klant dan ook niet thuis zijn dan krijgt de klant een bericht bij welk dichtbij zijnde postkantoor het pakket is af te halen door de klant. Deze heeft dan nog drie weken de tijd om het pakket af te halen. Indien de periode waarin de klant het pakket af kan halen verstreken is, wordt het pakket automatisch teruggezonden naar Huushinne.nl.

• Wil de klant na deze periode het pakket verstuurd hebben, dan worden er extra administratie- en verzendkosten in rekening gebracht welke vooruit betaald dienen te worden.


----------------------------------------------


Belangrijke informatie over de artikelen


• Huushinne.nl zal er voor zorgen dat de foto's op deze website zo veel mogelijk actueel zijn.

----------------------------------------------


Garantie


• Op onze producten wordt standaard een garantie van 2 jaar gegeven. Deze garantie geldt op materiaalfouten en fabricagefouten bij normaal gebruik met het product.

• Uitgezonderd hiervan zijn beschadigingen, verkleuringen en gebruikssporen als gevolg van slijtage.

----------------------------------------------


Controle en reclameren


• Het geleverde product dient direct na ontvangst door de klant gecontroleerd te worden op volledigheid en op zichtbare gebreken. Kleine oneffenheden en afwijkingen in kleur en vorm gelden niet als gebrek, aangezien het hier om ambachtelijk gemaakte artikelen gaat uit natuurlijke materialen.

• Mocht Huushinne.nl het verkeerde of een beschadigd artikel aan de klant hebben gestuurd dan zal het artikel vervangen worden zonder extra kosten daar voor te rekenen. De klant dient wel binnen 5 dagen na ontvangst Huushinne.nl per e-mail via info@huushinne.nl op de hoogte hiervan te stellen. Na het verstrijken van deze periode gaat Huushinne.nl ervan uit dat de klant het artikel heeft geaccepteerd.


----------------------------------------------


Herroepingsrecht


• Mocht de klant, om welke reden dan ook, ervoor kiezen het product niet te houden, dan heeft deze het recht om het te ruilen of te retourneren gedurende 14 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de consument. Het aankoopbedrag wordt dan binnen 14 dagen na de melding van de retourzending door Huushinne.nl terugbetaald.

• Om gebruik te maken van dit recht moet de klant het retourformulier downloaden en ingevuld opsturen per e-mail via info@huushinne.nl.

• De klant dient binnen 14 dagen na melding het ongebruikte product met alle geleverde toebehoren en - indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele staat en verpakking aan Huushinne.nl te retourneren aan het volgende adres:


HUUSHINNE

Dalipassage 2

7811DB EMMEN


• De retourzending is voor eigen rekening van de klant.. Tot ontvangst van de goederen bij Huushinne.nl blijft de klant verantwoordelijk voor deze goederen.

• Geretourneerde producten worden alleen geaccepteerd wanneer het onbeschadigd met alle geleverde toebehoren en - indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele verpakking aan ons geretourneerd wordt. Beschadigde, gebruikte, bevuilde en onjuist gefrankeerde producten worden niet geaccepteerd.

----------------------------------------------


Aansprakelijkheid/Overmacht


• Huushinne.nl is niet aansprakelijk voor misverstaan, beschadigingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen als gevolg van gebruik van internet of andere communicatiemiddelen tussen klant en Huushinne.nl, dan wel tussen Huushinne.nl en derden, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld van Huushinne.nl.

• Indien nakoming onmogelijk is doordat het bestelde artikel niet beschikbaar is, zal Huushinne.nl de klant daarvan zo spoedig mogelijk kennis geven en heeft de klant recht op kosteloze teruggave van het door hem aan Huushinne.nl betaalde bedrag. De teruggave zal zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen dertig dagen na de kennisgeving plaatsvinden.

• Huushinne.nl is niet verantwoordelijk wanneer er een foutief afleveradres is opgegeven door de klant.


----------------------------------------------


Klachten Regeling


Bij klachten dient een consument zich allereerst te wenden tot de ondernemer. Daarna kunt u terecht bij het keurmerk WebwinkelKeur. Bij klachten die vervolgens nog niet opgelost kunnen worden dient de consument zich te wenden tot het Europees ODR platform.


----------------------------------------------


Recht van toepassing


Alle overeenkomsten vallen onder het Nederlands Recht. Alle geschillen zullen worden voorgelegd aan de Nederlandse rechtbank welke jurisprudentie voor handen heeft.

Voor op/aanmerkingen, suggesties en geschillen kunt u contact opnemen door een e-mail te sturen naar info@huushinne.nl.